ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

_MG_5244

 


มุ่งเน้นการส้รางผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา ขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจให้ความสามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมการเรียนรู้ สนับสนุนความสามารถ และพัฒนาประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการณ์ที่มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

ภารกิจ

สร้างผู้ประกอบการรายใหม่จากผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคตรัง สร้างและส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นบุคคลภายนอกที่มีความสนใจให้กลุ่มธุรกิจขนาดย่อม

13380_17033011112901_Page_4

ข้อมูลโครงการ

เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจในท้องถิ่นได้รับความรู้ มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจลอดจนสามารถดำเนินธุรกิจในรูปแบบ ของตนได้ด้วยการ

นำ องค์ความรู้ และศักยภาพของ คณาจารย์และบุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคตรัง ตลอดจนเครือข่ายพันธมิตร มาให้การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจดังกล่าวให้มีความรู้ ทักษะ

ในการประกอบธุรกิจได้และดียิ่งขึ้นต่อไป

 

โครงสร้างการบริหาร

 

13380_17033011112901_Page_5

 

แผนการดำเนินงาน

 
13380_17033011112901_Page_6

 

13380_17033011112901_Page_7

 

โครงการและกิจกรรม

13380_17032715153328_Page_8

รูปภาพกิจกรรมรูปภาพกิจกรรม1_Page_1S_6698296010670

 

 

S_6698296050329

ผลงานของบริษัท TTC TRAVEL

S_6698342804127

S_6698343253796

S_6698343206351

S_6698343118048

About the Author

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง