สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556

gold

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เกิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2506

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปรารภกับหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น มีใจความตอนหนึ่งว่า

” มีนักเรียนจำนวนมากซึ่งมีความประพฤติดี และมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียน

ซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนสอบได้ผลดีมากเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว

สมควรจะได้รับพระราชทานรางวัล “

ทั้งนี้ได้ทรงกำชับว่าหากพิจารณาแล้วได้ผลประการใดทรงมีพระราชประสงค์จะทรง ทราบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับสนองพระราชปรารภมาดำเนินการตั้งแต่ปี 2506 จนถึงปัจจุบัน

นับเป็นเวลา 50 ปี รางวัลพระราชทาน เป็นรางวัลที่มีเกียรติยศสูงสุดเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับ การดำเนินงานต้องกระทำด้วยความรอบคอบทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินและการคัดเลือก

คณะกรรมการที่รับผิดชอบการดำเนินงาน และคณะกรรมการประเมิน จะต้องดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ด้วยความรอบคอบ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ยึดหลักวิชาการ

ใช้ความสามารถและดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินผลอย่างถูกต้องตามหลักการ ต้องมีใจเป็นกลาง ไม่โน้มเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้ได้บุคคล หรือสถานศึกษาที่สมควรได้รับเกียรติอัน

สูงสุดคือการได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท เพื่อรับพระราชทานรางวัล

รางวัลพระราชทาน

ไปยังคลังรูปภาพนี้

ในวันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. วิทยาลัยเทคนิคตรัง โดย นายประสงค์  อยู่ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง ได้เข้าเฝ้าเพื่อรับเกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน

ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดใหญ่ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

 

ที่มา :

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ.2555

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556

About the Author

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง