ข้อมูลอาคารสถานที่

001

 

ชื่ออาคาร จำนวนชั้น จำนวน(หลัง) พื้นที่ใช้สอย ที่ตั้ง
อาคารเรียนและปฏิบัติงาน

สำนักงานฝ่ายพัฒนากิจการฯ

สร้างเมื่อ พ.ศ.2517

2 1 832 ม2 วท.ตรัง
อาคารทดสอบแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

สร้างเมื่อพ.ศ. 2517

1 1 156 ม2 วท.ตรัง
อาคารเรียนวิชาพื้นฐาน

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520

2 1 832 ม2 วท.ตรัง
อาคารเรียนวิชาพื้นฐาน

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2522

2 1 832 ม2 วท.ตรัง
อาคารปฏิบัติการคณะวิชาคหกรรมศาสตร์

สร้างเมื่อปี พ.ศ.2523

2 1 832 ม2 วท.ตรัง
อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจ

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529

4 1 1728 ม2 วท.ตรัง
อาคารศูนย์ปฏิบัติการทางวิชาการ

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530

2 ชั้นครึ่ง 1 2640 ม2 วท.ตรัง
อาคารปฏิบัติการช่างไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539

4 1 1728 ม2 วท.ตรัง
อาคารปฏิบัติการแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2538-2539

4 1 วท.ตรัง
อาคารวิทยาลัยสารพัดช่างตรังใหม่

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540-2543

4 1 2,400 ม2 วท.ตรัง
อาคารเรียนและปฏิบัติการ

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2548

5 1 11,803 ม2 วท.ตรัง
โรงฝึกงานโรงฝึกงานวิชางานปูน

สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2523

1 1 432 ม2 วท.ตรัง
โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างเชื่อม

สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2522

ต่อเติมปี พ.ศ. 2528

1 1 928 ม2

1,044 ม2

วท.ตรัง
โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ชั้นล่างชั้นลอย

สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520

1 1 1,062 ม2

192 ม2

วท.ตรัง
โรงงานแผนกช่างยนต์

สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520

ต่อเติมปี พ.ศ. 2524,2535

1 1 1160 ม2 วท.ตรัง
โรงฝึกงานวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2523

ต่อเติมเมื่อปี พ.ศ. 2538

1 1 1,044 ม2 วท.ตรัง
โรงฝึกงานแผนวิชาช่างกลโรงงาน

สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2523

ต่อเติมเมื่อปี พ.ศ. 2538

1 1 928 ม2

384 ม2

384 ม2

976 ม2

วท.ตรัง
โรงอาหาร

สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2517

ต่อเติมเมื่อ พ.ศ. 2532

1 1 576 ม2 วท.ตรัง
อาคารอำนวยการและอาคารเรียน

สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2537

1 1 1,920 ม2 วท.ตรัง
อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง

สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2549

5 45 ห้องเรียน วท.ตรัง

About the Author

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง