งานห้องสมุด

แบบฟอร์มรายงานผลการสำรวจข้อมูลการใช้บริการห้องสมุด

แบบฟอร์มรายงานผลการสำรวจข้อมูลการใช้บริการห้องสมุดของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

แบบเสนอรายชื่อหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดซื้อสำหรับผู้สอน

About the Author

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง