การประกันคุณภาพการศึกษา

หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม

วิทยาลัยเทคนิคตรังได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

About the Author

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง