การจัดการศึกษา

การจัดการศึกษา

ปีการศึกษา ให้เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือน พฤษภาคมของทุกปี และสิ้นสุดในช่วงเดือนเมษายน ของปีถัดไป การศึกษา

ในวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค (Semester Basis) โดยแบ่งเวลาศึกษาในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ

ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ

(ก)   ภาคเรียนที่หนึ่ง (First Semester) ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป เป็นเวลา 16 สัปดาห์

รวมทั้งเวลาสำหรับการสอบด้วย

(ข)    ภาคเรียนที่สอง (Second Semester) ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน เป็นต้นไป เป็นเวลา 16 สัปดาห์

รวมทั้งเวลาสำหรับการสอบด้วย

ทั้งนี้ เว้นแต่วิทยาลัยจะกำหนดเป็นอย่างอื่น และวิทยาลัยอาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ซึ่งเป็นภาคการศึกษา

ที่ไม่บังคับสำหรับการเรียนซ่อมรายวิชาที่นักเรียน นักศึกษาตก หรือนักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ให้แผนกวิชาเสนอขอ

เปิดการเรียนการสอน ใช้เวลาศึกษา 8 สัปดาห์ รวมทั้งเวลาสำหรับการสอบด้วย โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาใน แต่ละรายวิชา

ให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ

 

ระยะเวลาการเรียน

วิทยาลัยเทคนิคตรัง เปิดสอนในรูปแบบการศึกษาเต็มเวลา(ภาคปกติ) ดังนี้

  • ระดับ ปวช. 3 ปี ใช้เวลาศึกษา 3 ปีการศึกษา
  • ระดับ ปวส. 2 ปี ใช้เวลาศึกษา 2 ปีการศึกษา
  • ระดับปริญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาศึกษา 2 ปีการศึกษา

 

การรับเข้าศึกษา

ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยต้องมีลักษณะและคุณสมบัติดังนี้

  • เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
  • เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

About the Author

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง