ข้อมูลหลักสูตร

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

About the Author

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง