ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง แนวทางปฏิบัติราชการ และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

363240

About งานสื่อการเรียนการสอน