ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ให้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยการคัดเลือกกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2563

11-01-2563-2Capture

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <–Click

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง