ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ให้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยการคัดเลือกกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2563

11012563-1Capture

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <–Click

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง