วิทยาลัยเทคนิคตรัง ขอแสดงความยินดับ นักเรียน และครูผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะฯ

เทคนิคตรัง #11_๑๙๐๘๑๔_0885
วิทยาลัยเทคนิคตรัง ขอแสดงความยินดับ นักเรียน และครูผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะฯ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. นางสาวปิยะนุช เพชร์ฤทธิ์ ครูผู้ควบคุม
2. นายวิเชียร เกตุดำ ครูผู้ควบคุม
3. นายสันติ ทองแก้วเกิด ครูผู้ควบคุม
***
1. นางสาวกัญธิชา มากมูล
2. นางสาวกัญญารัตน์ สงศรี
3. นางสาวอทิตยา มันถะ
4. นางสาวอภิญญา ทองทศ
5. นายแสง บุญทอง
6. นายณัฐพัชร์ ชูสรีนพ
7. นายณรงค์ศักดิ์ สุรัติศักดิ์
8. นายต้นธนะ ลิ้วสกุลวงศ์
9. นายมานะ อิสรงค์
10. นางสาวชลธิชา พลพ่าย

About งานสื่อการเรียนการสอน