ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน

แจ้งให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2, ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียนและที่ทำเรื่องขอผ่อนผันแต่ยังไม่ชำระเงินงวดที่ 2 ให้ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียนออนไลน์รอบสุดท้ายที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ในระหว่างวันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2562 โดยทำการดาวน์โหลดใบลงทะเบียนเรียนจากหน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคตรัง

งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคตรัง

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง