ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ให้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยการคัดเลือกกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

18-01-2562-1Capture

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <–Click

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง