ประชุมคณะกรรมการประเมินองค์การฯ

_MG_5345
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

นายปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับภาค ภาคใต้ ประชุมคณะกรรมการประเมินองค์การฯ และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด เพื่อดำเนินการรวบรวมและสรุปผลการประเมินองค์การมาตรฐานฯ และกำหนดตาราง ออกประเมินระดับภาค ณ ห้องประชุมทับเที่ยง วิทยาลัยเทคนิคตรัง

About งานสื่อการเรียนการสอน