เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน ร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้าชิ้นงานนวัตกรรมใหม่

3695

–> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง