ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ประจำปีการศึกษา 2561

Capture

 

->ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.<-

->ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.<-

     ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นมารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคตรัง ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ตามกำหนดการดังนี้

      เวลา 8.00 น.  พร้อมกันที่ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

      เวลา 8.30 น.   รับฟังการชี้แจงแนวทางการรับนักเรียนใหม่

      เวลา 9.30 น.   พบครูประจำแผนกวิชาที่สมัครศึกษาต่อ

ทั้งนี้  ให้นำบัตรประจำตัวผู้สมัครไปแสดงตัวต่อครูประจำแผนกวิชาในการรายงานตัวด้วย

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง