ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาระดับ ปวช . ให้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส .) โดยการคัดเลือกกรณีพิเศษเพื่อจัดกลุ่มชั้นเรียน ( โควต้า ) ประจําปีการศึกษา 2561

Capture

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง