ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง แจ้งข้อปฏิบัตินักเรียนที่ผ่านการพิจาณาคัดเลือก ให้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทโควตากรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

Capture

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง