ประกาศอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง

Capture

ประกาศผลการรับนักเรียน โควตาพิเศษระดับ ปวช.

ประกาศผลการรับนักเรียน โควตาพิเศษระดับ ปวส.

ประกาศผลการรับนักเรียน โควตาพิเศษระดับ ปวช. (ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก) ให้ติดต่อวิทยาลัยเทคนิคตรัง ภายในวันที่ 25 ม.ค. 2561

About admin

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคตรัง