100 ปี ธงชาติไทย

- (2)
28 กันยายน 2560
ธงชาติไทย เป็นสัญลักษธ์ของประเทศไทยอันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ของชาติซึ่งประชาชนชาวไทยมีความภาคภูมิใจ ในเอกราช อธิปไตยของชาติมาอย่างยาวนาน ธงชาติจึงมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ประชาชนชาวไทยทุกคนต้องให้ความเคารพ ถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและศูนย์รวมพลังความรักชาติของคนไทยทุกคน
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็น ธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ไปยังคลังภาพนี้

About งานสื่อการเรียนการสอน