ไหว้ครู 2560

พิธีไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรม อันดีงามและ เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์และ ผู้มีพระคุณ พร้อมทั้งได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 07.15 – 12.00 น. ณ บริเวณลานหน้าพระวิษณุกรรม และลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
_MG_9465
ไปยังคลังภาพนี้

About งานสื่อการเรียนการสอน